Развернуть меню


Цитата дня

Люди учатся, как говорить, а главная наука — как и когда молчать (Л.Н.Толстой).


Твір «Що означає пізнати себе» з перекладом на англійську

«Не може не блудити нога твоя, коли блудить серце» Г.С.Сковорода

Самопізнання - це можливість для кожного з нас зрозуміти свої бажання та потреби. Ми починаємо пізнавати себе з раннього дитинства. Ми осмилюємо себе як окрему особистість, оцінюємо власний характер. З часом починаємо розуміти наші таланти та вади. Кожна людина з дитячого віку вчиться різноматним знанням, вмінням та правилам поведінки.

З давніх давен люди прагнули пізнати та зрозуміти себе. Ще античні філософи наполягали на необхідності самопізнання. Ця справа ніколи не сдавалася легкою.Проте саме завдяки самопізнанню людині легше стати щасливою. Філософи шукали різних шляхів для самопізнання і написали щодо цього питання багато книг.

На мене значною мірою вплинули погляди видатного українського письменника та філософа Г.С.Сковороди. Він стверджував, що завдяки самопізнанню людина зможе знайти своє призначення в житті. Сковорода називав це «сродною працею». Філософ вважав, що кожна людина має працювати, бо лінощі призводять не лише до фізичних, але до духовних страждань. Важливо знайти справу до якої в людини лежить душа, відповідає її вподобанням. Якщо кожен з нас зможе знайти своє покликання, то буде робити свою справу талановито та із задоволенням.

Я вважаю, що дуже важливо розуміти свої бажання та вподобання. Зрозуміти себе важко, проте важливо, а іноді просто необхідно. Людина, що хоча б частково пізнала себе, зможе знайти свій життєвий шлях та покликання.

Загрузка...

What does it mean to know yourself

"Your feet can't help but lose their way, when your heart has lost it" G.S.Skovoroda

Self-knowledge is an opportunity for each of us to understand our wishes and needs. We begin to recognize ourselves from early childhood. We comprehend ourselves as a separate person, appreciate our own character. Over the time we begin to understand our talents and flaws. From early childhood everyone learns different knowledge, skills and etiquette.

Since ancient times, people wanted to know and understand themselves. Even ancient philosophers insisted on the need of self-discovery. This question has never seemed to be easy. However, thanks to the self-knowledge the person is easier to become happy. Philosophers have sought various ways for self-knowledge and have written many books on this subject.

I was largely influenced by the views of the famous Ukrainian writer and philosopher G. S. Skovoroda. He argued that through self-knowledge person can find his purpose in life. Skovoroda called it "related work." The philosopher believed that everyone should work. Laziness leads to not only physical but spiritual suffering. It is important to find a job the person like and which meets his preferences. If each of us can find his vocation, he will do his job brilliantly and with pleasure.

I believe that it is important to realize your wishes and preferences. It is difficult to understand yourself but it’s important, and sometimes it is necessary. Person, who at least partially has known himself, will find his life path and vocation.

Читайте подібні твори

Описание погоды на английском с переводом

Cочинение на английском с переводом «Любимый спортсмен»

Описание внешности друга на английском с переводом

Диалог на английском "Моя школа" - "My school" с переводом

Сочинение «Моя любимая еда» на английском с переводом
Загрузка...